Ai – máy học

PHÁT TRIỂN AI

Advanced-Driver-Assistance-Systems Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADSA) 10/08/21 - Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) là nhóm công nghệ điện tử hỗ trợ người lái xe… [...]
Aiface NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN CỦA AI 07/08/21 - Công ty Paracel đã phát triển rất nhiều loại hình về AI như : Nhận dạng khuôn mặt trong nhà, Thiết… [...]