NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

Công ty Paracel đã phát triển một số dự án về hệ thông Blockchain riêng dựa trên Ethereum.

Hệ thống Blockchain riêng

Đã phát triển một hệ thống blockchain riêng dựa trên Ethereum. Hệ thống bao gồm lõi blockchain, ví điện tử Web, ví điện tử PC (MAC, Windows), ví điện tử di động, quét giao dịch, v.v.

Golang, Meteor, Node JS, Swift, Java Android, Web3, JSON RPC, P2P

Quy mô đội : 3 người

Thời gian : 10 tháng

Private Blockchain system