NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP PHÁT TRIỂN BẢO DƯỠNG

Công ty Paracel phát triển mảng bảo dưỡng cho các dụng đã cũ cần đổi mới, nâng cấp công nghệ, chức năng.

Quản lý vé Disney

Phát triển bảo trì ứng dụng Windows

Bảo trì chức năng quản lý vé Disney, chức năng bổ sung

VC++, Grape Report, Oracle Database

Phát triển mô hình thác nước

Quy mô đội: 5 người, thời gian: 6 tháng

Disney Ticket Management